Τρίτη, 17 Μαΐου, 2022

Δημόσιο -υποχρεωτικά self test: Εκδόθηκε η εφαρμοστική εγκύκλιος -Διαδικασία & ποινές

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με την ΚΥΑ, τα self test είναι υποχρεωτικά για τους:

α) υπαλλήλους των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α’ βαθμού που απασχολούνται στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» των Ο.Τ.Α.,

β) απασχολούμενους στις πάσης φύσεως υπηρεσίες καθαριότητας των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας,

γ) υπαλλήλους των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) και

δ) δικαστικούς υπαλλήλους.

Σύμφωνα με αυτή:

Β.2. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ – ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ο διαγνωστικός έλεγχος νόσησης διενεργείται υποχρεωτικά μία (1) φορά την εβδομάδα, πριν από την προσέλευση του εργαζόμενου/ης προς παροχή εργασίας με φυσική παρουσία και έχει ισχύ για μία (1) εβδομάδα από την ημέρα διενέργειάς του. Ο έλεγχος διενεργείται έως και είκοσι τέσσερις (24) ώρες προ της πρώτης ημέρας της εβδομάδας που ο/η απασχολούμενος/η παρέχει την εργασία του/ης με φυσική παρουσία.

Σε περίπτωση που καλείται να παραστεί εκτάκτως ο/η απασχολούμενος/η στον χώρο εργασίας του/της, ο διαγνωστικός έλεγχος νόσησης δύναται να διενεργείται και αυθημερόν.

Β.3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Η προμήθεια του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test) γίνεται δωρεάν από το φαρμακείο με την επίδειξη του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.), του προσωρινού Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης του άρθρου 248 του ν. 4782/2021 (Α’ 36) (Π.Α.Μ.Κ.Α.) ή του Προσωρινού Αριθμού Ασφάλισης και Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού (Π.Α.Α.Υ.Π.Α.) και της αστυνομικής ταυτότητας ή οποιουδήποτε άλλου εγγράφου ταυτοποίησης.

Μαζί με τον δωρεάν αυτοδιαγνωστικό έλεγχο (self test) παραλαμβάνονται και ενημερωτικά φυλλάδια με οδηγίες για την κατ’ οίκον διενέργεια του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test).

Αντί του δωρεάν αυτοδιαγνωστικού ελέγχου οι υπάλληλοι που έχουν υποχρέωση διενέργειας διαγνωστικού ελέγχου κατά τα ανωτέρω δύνανται να επιλέξουν τη διεξαγωγή διαγνωστικού ελέγχου (rapid test ή PCR test) από επαγγελματία υγείας είτε δωρεάν σε δημόσια δομή στην οποία παρέχεται η σχετική δυνατότητα είτε με επιβάρυνσή τους σε ιδιωτική δομή. Και σε αυτή την περίπτωση η διεξαγωγή του διαγνωστικού ελέγχου σε δημόσια ή ιδιωτική δομή γίνεται μία (1) φορά την εβδομάδα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 της ΚΥΑ.

Β.4. ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Οι υπάλληλοι που έχουν υποχρέωση να υποβληθούν σε διαγνωστικό έλεγχο πριν την προσέλευσή τους στον τόπο εργασίας κατά τα ανωτέρω, μετά τη διενέργεια του ελέγχου επισκέπτονται την ηλεκτρονική πλατφόρμα self-testing.gov.gr η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr – ΕΨΠ), και, αφού αυθεντικοποιηθούν με τη χρήση των κωδικών – διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet), σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4727/2020 (Α’ 184), εισέρχονται στην Πλατφόρμα Δήλωσης Αποτελεσμάτων COVID-19 Tests στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου και ακολουθούν τη διαδικασία υποβολής του αποτελέσματος του ελέγχου σύμφωνα με τις αναλυτικές οδηγίες που περιλαμβάνονται στην παρ. Β.5 της παρούσας. Η δήλωση του αποτελέσματος του ελέγχου έχει τη μορφή και το περιεχόμενο του υποδείγματος που έχει προσαρτηθεί ως Παράρτημα στην σχετική Υπουργική Απόφαση. https://87a68fa8b65d97b836e3df059a716921.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-38/html/container.html

Β.4.1. ΔΗΛΩΣΗ ΑΡΝΗΤΙΚΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Σε περίπτωση που το αποτέλεσμα του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test) είναι αρνητικό, εκδίδεται από την πλατφόρμα δήλωση του αρνητικού αποτελέσματος, η οποία αποτελεί το νόμιμο αποδεικτικό για την προσέλευση του απασχολούμενου στον τόπο εργασίας και γνώση αυτής λαμβάνει το αρμόδιο όργανο της οικείας υπηρεσίας, το οποίο επιλαμβάνεται επί των υπηρεσιακών θεμάτων του εν λόγω προσωπικού, είτε με ηλεκτρονικό τρόπο είτε με την επίδειξη αυτής από τον απασχολούμενο.

Σε περίπτωση που αντί του δωρεάν αυτοδιαγνωστικού ελέγχου διενεργηθεί διαγνωστικός έλεγχος (rapid test ή PCR test) σε δημόσια ή ιδιωτική δομή και αυτός είναι αρνητικός, εκδίδεται σχετική βεβαίωση από τη δημόσια ή ιδιωτική δομή εξέτασης με την οποία βεβαιώνεται το αρνητικό αποτέλεσμα, οπότε και ο απασχολούμενος προσέρχεται στον τόπο εργασίας για να παρέχει εργασία με φυσική παρουσία επιδεικνύοντας την ως άνω βεβαίωση κατά την προσέλευσή του.

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το αποτέλεσμα του αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου δηλώνεται υποχρεωτικά από τον απασχολούμενο στην ηλεκτρονική πλατφόρμα self-testing.gov.gr σύμφωνα με τις οδηγίες της παρ. Β5 της παρούσας.

Β.4.2. ΔΗΛΩΣΗ ΘΕΤΙΚΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ – ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Σε περίπτωση που το αποτέλεσμα του διαγνωστικού ελέγχου (self test, rapid test ή PCR) είναι θετικό, εκδίδεται από την πλατφόρμα δήλωση του θετικού αποτελέσματος και οι απασχολούμενοι μεταβαίνουν εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών σε δημόσια δομή, όπως αυτές είναι αναρτημένες στην πλατφόρμα self-testing.gov.gr, για δωρεάν επαναληπτικό έλεγχο (rapid test ή PCR test). Μέχρι την ολοκλήρωση της κλινικής εκτίμησης και της αξιολόγησης των ευρημάτων, οι διαγνωσθέντες/είσες θετικοί και οι οικείοι τους, παραμένουν σε κατ’ οίκον περιορισμό ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) και τους χορηγείται η προβλεπόμενη στο πλαίσιο των ληφθέντων μέτρων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19 αναρρωτική άδεια ειδικού σκοπού (σχετική η 4η Εγκύκλιος της Υπηρεσίας μας).

Αντί του δωρεάν επαναληπτικού ελέγχου, οι υπάλληλοι δύνανται να επιλέξουν τη διεξαγωγή διαγνωστικού ελέγχου (rapid test ή PCR test) από επαγγελματία υγείας σε ιδιωτική δομή, η οποία γίνεται με επιβάρυνσή τους. Και στην περίπτωση αυτή, εφόσον ο επαναληπτικός έλεγχος που διενεργείται στην ιδιωτική δομή είναι θετικός, εκδίδεται σχετική βεβαίωση από τη δομή εξέτασης, η οποία αποτελεί δικαιολογητικό για να τεθούν τα πρόσωπα του άρθρου σε κατ’ οίκον περιορισμό και να τους χορηγηθεί η ειδική προβλεπόμενη αναρρωτική άδεια ειδικού σκοπού (σχετική η 4η Εγκύκλιος της Υπηρεσίας μας) και ακολουθείται το πρωτόκολλο του Ε.Ο.Δ.Υ. Στην περίπτωση κατά την οποία ο επαναληπτικός έλεγχος που διενεργείται στην ιδιωτική δομή είναι αρνητικός, εκδίδεται σχετική βεβαίωση από τη δομή εξέτασης, και ο απασχολούμενος προσέρχεται στον τόπο εργασίας για να παρέχει εργασία με φυσική παρουσία επιδεικνύοντας την ως άνω βεβαίωση κατά την προσέλευσή του.

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το αποτέλεσμα του επαναληπτικού ελέγχου δηλώνεται υποχρεωτικά από τον απασχολούμενο στην ηλεκτρονική πλατφόρμα self-testing.gov.gr σύμφωνα με τις οδηγίες της παρ. Β5 της παρούσας.

Β.5 ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ

Στην ιστοσελίδα «https://self-testing.gov.gr/» υπάρχει η επιλογή «Δήλωση αποτελέσματος self-test για δημόσιους υπαλλήλους». Στην ιστοσελίδα αυτή οι υπάλληλοι επιλέγουν «Δήλωση αποτελέσματος self-test για εργαζομένους δημοσίου τομέα» και η ιστοσελίδα οδηγεί στην ιστοσελίδα του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου (https://hr.apografi.gov.gr/login). Εναλλακτικά ο χρήστης μπορεί να μεταβεί απευθείας στην ιστοσελίδα του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου (https://hr.apografi.gov.gr/login).

Τα βήματα υποβολής του αποτελέσματος του διαγνωστικού ελέγχου είναι τα εξής:

 Είσοδος στην εφαρμογή (https://hr.apografi.gov.gr) χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς taxisnet.

 Εισαγωγή με το ρόλο «Υπάλληλος». Εάν ο χρήστης είναι «Διαχειριστής Προσωπικού» ή «Διευθυντής Διεύθυνσης Προσωπικού», θα εισέλθει με αυτούς τους ρόλους για να υποβάλλει δήλωση covid test για τον ίδιο. Επισημαίνεται ότι ο κάθε υπάλληλος υποβάλει δήλωση αποτελέσματος μόνο για τον ίδιο και δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής από τον Διαχειριστή ή το Διευθυντή Προσωπικού του φορέα.

 Μετάβαση στην μικροεφαρμογή «Covid Tests».

 Μετάβαση στην μικροεφαρμογή «Συγκατάθεση Αποστολής Covid-Test». Aπό αυτή την μικροεφαρμογή ο χρήστης επιλέγει το φορέα ή τους φορείς που θα έχουν πρόσβαση στις δηλώσεις αποτελεσμάτων των covid tests του. Αφού εισέλθει στην μικροεφαρμογή «Συγκατάθεση Αποστολής Covid-Test» επιλέγει «Προσθήκη Διεύθυνσης Προσωπικού». Μεταβαίνει στο πεδίο «Φορέας», και πατάει το drop-down list, όπου εμφανίζονται όλοι φορείς όπου είναι απογεγραμμένος, καθώς και οι φορείς που είναι συμπληρωμένοι στο πεδίο «Φορέας Απασχόλησης» στην ατομική του καρτέλα. Αφού επιλέξει το φορέα, κατόπιν μεταβαίνει στο πεδίο «Διεύθυνση Προσωπικού» από το οποίο διαλέγει τη συγκεκριμένη Διεύθυνση Προσωπικού που θα έχει πρόσβαση στις δηλώσεις covid-test και πατάει «Αποθήκευση». Η επιλογή του πλέον εμφανίζεται στην οθόνη «Συγκατάθεση Αποστολής Covid-Tests» και από την οθόνη αυτή μπορεί να προσθέσει ή να αφαιρέσει Διευθύνσεις Προσωπικού που έχουν πρόσβαση στις δηλώσεις covid test του. Η εν λόγω εφαρμογή δεν χρειάζεται να συμπληρώνεται κάθε φορά που ο χρήστης επιθυμεί να κάνει δήλωση Covid Test, παρα μόνο εάν επιθυμεί να τροποποιήσει του φορείς ή τις Διευθύνσεις Προσωπικού που θα έχουν πρόσβαση στις δηλώσεις του.

 Μετά τη συμπλήρωση της μικροεφαρμογής «Συγκατάθεση Αποστολής Covid-Tests» ο χρήστης μεταβαίνει στην μικροεφαρμογή «Καταχώριση Covid Test». Τα βήματα είναι τα εξής:

 Επιλογή «Εισαγωγή Τεστ» και συμπληρώνει τα πεδία:

o Ημ/νία Διεξαγωγής: επιλέγει την ημερομηνία διεξαγωγής του τεστ από το αναδυόμενο ημερολόγιο

o Αποτέλεσμα: επιλέγει Θετικό ή Αρνητικό

o Τύπος Τεστ: επιλέγει μία από τις επιλογές PCR, Rapid, Self Test

 Επιλογή «Αποθήκευση».

 Η εφαρμογή εμφανίζει ενημερωτικό μήνυμα «Με βάση τις τρέχουσες συγκαταθέσεις που έχετε οι παρακάτω διευθύνσεις προσωπικού θα έχουν πρόσβαση στο τεστ: (εδώ εμφανίζονται όλες οι Διευθύνσεις Προσωπικού που έχουν επιλεγεί κατά τη συμπλήρωση της μικροεφαρμογής «Συγκατάθεση Αποστολής Covid-Test»)». Εάν οι Διευθύνσεις Προσωπικού που έχουν πρόσβαση στη δήλωση δεν είναι σωστές, ο χρήστης μεταβαίνει εκ νέου στη μικροεφαρμογή «Συγκατάθεση Αποστολής Covid-Test» για να κάνει τις απαραίτητες διορθώσεις. Εάν οι Διευθύνσεις Προσωπικού είναι ορθές, ο χρήστης επιλέγει «ΟΚ» και η εφαρμογή αποθηκεύει τη δήλωση, η οποία εμφανίζεται στην οθόνη «Καταχώρηση Covid-Test». Από εκεί χρήστης επιλέγει «Εκτύπωση» για να αποθηκεύσει στη συσκευή του ή να εκτυπώσει τη «ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ COVID–19». Εάν ο χρήστης κάνει λάθος, η δήλωση μπορεί να ακυρωθεί μέσω της επιλογής «Ακύρωση». από την οθόνη «Καταχώρηση Covid-Test» ο χρήστης μπορεί να αναζητήσει τις καταχωρηθείσες δηλώσεις του με τα ακόλουθα φίλτρα αναζήτησης:

o Κατάσταση: με επιλογές Έγκυρο/Άκυρο

o Αποτέλεσμα: με επιλογές Αρνητικό/Θετικό

o Τύπος Τεστ: με επιλογές PCR, Rapid, Self Test

Με τον ίδιο κατά τα ανωτέρω τρόπο ο χρήστης δηλώνει και το αποτέλεσμα ενδεχόμενου επαναληπτικού ελέγχου (rapid test ή PCR test), μετά από θετικό τεστ.

Οδηγίες για τη χρήση της εφαρμογής από τις Διευθύνσεις Προσωπικού θα ακολουθήσουν με νεώτερη εγκύκλιο. https://87a68fa8b65d97b836e3df059a716921.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-38/html/container.html

Β.6 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ – ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΜΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΥΠΟΧΡΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
Β.6.1. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Η αρμόδια υπηρεσία προσωπικού υποχρεούται να ενημερώνει εγκαίρως με κάθε πρόσφορο τρόπο τους υπαλλήλους που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της κοινής υπουργικής απόφασης για υποχρεωτική υποβολή σε διαγνωστικό έλεγχο, εφόσον τα καθήκοντά τους ασκούνται με φυσική παρουσία εντός ή εκτός των εγκαταστάσεων της Υπηρεσίας.

Τα όργανα που είναι κατά περίπτωση αρμόδια να διαπιστώσουν ότι τα υπόχρεα πρόσωπα του άρθρου 1 της ΚΥΑ έχουν υποβληθεί στον υποχρεωτικό διαγνωστικό έλεγχο και ότι επιδεικνύουν κατά την προσέλευσή τους στον τόπο εργασίας τη δήλωση αποτελέσματος του διαγνωστικού ελέγχου, υποχρεούνται να μην επιτρέψουν την παροχή εργασίας με φυσική παρουσία στον τόπο εργασίας στα πρόσωπα αυτά, εφόσον:

α) δεν έχουν υποβληθεί στη διενέργεια του υποχρεωτικού διαγνωστικού ελέγχου ή δεν επιδεικνύουν την προβλεπόμενη στο άρθρο 4 δήλωση αποτελέσματος ή

β) προσκομίζουν δήλωση ή βεβαίωση θετικού αποτελέσματος που προέκυψε από τη διενέργεια του διαγνωστικού ελέγχου.

Η μη τήρηση των ως άνω προβλεπόμενων υποχρεώσεων συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα για τα αρμόδια όργανα.

Ο προσδιορισμός των οργάνων ενός φορέα που είναι αρμόδια να διαπιστώνουν ότι τα υπόχρεα πρόσωπα του άρθρου 1 της ΚΥΑ έχουν υποβληθεί στον υποχρεωτικό διαγνωστικό έλεγχο και ότι επιδεικνύουν κατά την προσέλευσή τους στον τόπο εργασίας τη δήλωση αποτελέσματος του διαγνωστικού ελέγχου κρίνεται κατά περίπτωση από τον επικεφαλής του κάθε φορέα με βάση τις οργανικές διατάξεις του κάθε φορέα, τον τρόπο και τον τόπο παροχής εργασίας, το αντικείμενο εργασίας των υπόχρεων προσώπων και την αντικειμενική δυνατότητα ελέγχου των ανωτέρω.

Β.6.2. ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΜΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΥΠΟΧΡΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Σε περίπτωση που τα υπόχρεα πρόσωπα του άρθρου 1 της ΚΥΑ δεν υποβάλλονται σε διαγνωστικό έλεγχο ή δεν καταχωρίζουν το αποτέλεσμα του διαγνωστικού ελέγχου (self test, rapid test, PCR), σύμφωνα με το άρθρο 4 της ΚΥΑ, η αρμόδια για θέματα προσωπικού υπηρεσία του φορέα προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για την περικοπή των αποδοχών του υπόχρεου προσώπου λόγω υπαίτιας μη παροχής εργασίας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις εξαιτίας της μη συμμόρφωσης στα ανωτέρω.

Για τους μόνιμους υπαλλήλους και υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που είναι υπόχρεοι σύμφωνα με το άρθρο 1 της ΚΥΑ εφαρμόζονται οι κείμενες διατάξεις περί περικοπής αποδοχών, όπως οι διατάξεις του άρθρου 43 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007) για όσους υπαλλήλους υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του εν λόγω Κώδικα ή άλλες αντίστοιχες διατάξεις, για όσο χρονικό διάστημα δεν συμμορφώνεται ο απασχολούμενος με τις υποχρεώσεις αυτές.

Ειδικά για τους απασχολούμενους του άρθρου 1 της ΚΥΑ με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σε περίπτωση μη συμμόρφωσής τους με τις ως άνω υποχρεώσεις, η αρμόδια υπηρεσία του φορέα υποχρεούται να μην κάνει δεκτή την παροχή εργασίας του απασχολούμενου για τον λόγο αυτό και απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής αποδοχών για όσο χρονικό διάστημα δεν συμμορφώνεται ο απασχολούμενος με τις υποχρεώσεις αυτές.

Για τους απασχολούμενους που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 1 της ΚΥΑ και υπηρετούν σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση εφαρμόζονται οι διατάξεις του οικείου κανονισμού προσωπικού ή της εργατικής νομοθεσίας.

Σε κάθε περίπτωση η αρμόδια υπηρεσία προσωπικού του φορέα υποχρεούται να ενημερώνει τα υπόχρεα πρόσωπα του άρθρου 1 της ΚΥΑ, με κάθε πρόσφορο μέσο, για τις υποχρεώσεις τους και τις συνέπειες μη συμμόρφωσής τους με αυτές.

Το άρθρο 5 της ΚΥΑ που αφορά τις υποχρεώσεις των αρμοδίων οργάνων και τις συνέπειες της μη διενέργειας του διαγνωστικού ελέγχου εφαρμόζεται και για το προσωπικό του άρθρου 1 της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.22437/9.4.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου και Επικράτειας (Β΄ 1440), «Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης (δωρεάν αυτοδιαγνωστικός έλεγχος) από τον κορωνοϊό COVID – 19 σε μαθητές/τριες, εκπαιδευτικούς, μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ), διοικητικού και λοιπού προσωπικού των σχολικών μονάδων των ημερησίων και εσπερινών Γενικών Λυκείων (ΓΕ.Λ.) και Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.), Λυκειακών Τάξεων των Γυμνασίων με Λυκειακές Τάξεις της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».

Σχετικά άρθρα

1,558ΥποστηρικτέςΚάντε Like
19ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
- Advertisement -

ΔΗΜΟΦΙΛΗ